.
text_product_added_to_cart_gkc
 
text_view_cart_checkout_gkc
text_continue_shopping_gkc

Algemene voorwaarden

Algemene Gegevens Bedrijfsnaam Bikefactory.nl is een onderdeel van popal vof 

Adres Maarssenbroeksedijk 
Telefoonnummer 030-2408000 10:00 t/m 17:00 
Voor vragen en of emails kunt u terecht bij:  klanten-service.com 
Website www.Bikefactory.nl 
 
 
 
Artikel 1 Definities 
 
In deze Algemene Voorwaarden gebruikte woorden, in enkelvoud of meervoud, die 
aanvangen met een hoofdletter, hebben de betekenis van de schuin gedrukte woorden 
zoals deze hieronder in dit artikel worden gedefinieerd. 
 
1.1 Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden. 
 
1.2 Bestelprocedure: de procedure, die Klant interactief doorloopt op de Website, om Zaken te bestellen. 
 
1.3 Klant: de wederpartij van Bikefactory met wie Bikefactory een Overeenkomst 
aangaat. 
 
1.4 Overeenkomst: overeenkomst, waar de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel 
van uitmaken, inzake de koop en levering van Zaken. 
 
1.5 Partijen: Bikefactory en Klant gezamenlijk. 
 
1.6 Bikefactory de partij welke zich bedient van Algemene Voorwaarden, tevens wederpartij van Klant. 
 
1.7 Website: de website van Bikefactory, te vinden onder de URL . 
 
1.8 Zaken: zaken welke Bikefactory op haar Website aanbiedt, welke zaken Klant kan bestellen. 
 
Artikel 2 Toepasselijkheid 
 
2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, eventuele (e-mail)nieuwsbrieven, de Website, de Bestelprocedure alsmede contacten en/of (rechts)handelingen tussen Partijen, ook wanneer deze (rechts)handelingen niet mochten leiden tot een Overeenkomst. 
 
2.2 Toepasselijkheid van algemene leverings- of betalingsvoorwaarden en/of andere algemene of bijzondere voorwaarden van Klant is uitdrukkelijk uitgesloten. 
 
Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst 
3.1 De op de Website aangeboden Zaken met bijbehorende prijzen gelden als een 
vrijblijvend aanbod, dat door Klant kan worden aanvaard door de gehele 
Bestelprocedure te doorlopen en te voltooien. 
 
3.2 Bikefactory garandeert niet dat het aanbod als hiervoor bedoeld zonder fouten 
en/of omissies is. Druk- en zetfouten zijn dan ook uitdrukkelijk voorbehouden en 
kunnen een grond zijn om de Overeenkomst geen gestand te doen geven. 
Indien Bikefactory hiertoe besluit zal zij dit onverwijld aan Klant laten weten. 
3.3 Indien om welke reden dan ook, daar onder begrepen de situatie als in laatste zin 
van voorgaande lid bedoeld, de Overeenkomst niet tot stand is gekomen, of is 
ontbonden, draagt Bikefactory er zorg voor dat -als er vooruit betaald is door de 
Klant- de betaalde bedragen, inclusief verzendkosten(indien er niets is verzonden naar u), zo snel als dat voor 
Bikefactory mogelijk is, worden terugbetaald aan Klant. Deze terugbetaling is in ieder 
geval binnen 30 (dertig) dagen. 
 
Artikel 4 Prijzen en betaling 
 
4.1 Prijzen zoals genoemd op de Website zijn inclusief BTW, alsmede inclusief andere 
van overheidswege opgelegde heffingen. De prijzen zijn exclusief verzendkosten. 
Tenzij uitdrukkelijk aangegeven. Deze worden Klant in rekening gebracht gedurende de 
Bestelprocedure. 
 
4.2 Bikefactory is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen. Dit laatste heeft 
geen gevolgen voor lopende Overeenkomsten welke bij prijsverhogingen zullen worden 
uitgevoerd tegen de overeengekomen prijzen. 
4.3 Door Klant kunnen de verschuldigde bedragen op drie wijzen worden voldaan: 
a. door middel van electronische vooruitbetaling (optie: via iDEAL tijdens Bestelprocedure); 
b. door middel van vooruitbetaling middels overschrijving (via de Bank); 
c. door middel van betaling aan de postbezorger indien en voorzover er door Klant 
tijdens de Bestelprocedure voor "bezorging onder rembours" gekozen wordt. 
d. door middel van betaling kontant of Pin bij afhaallocatie Maarssenbroeksedijk 7 utrecht.. 
Artikel 5 Leveringstermijn 
5.1 De leveringstermijnen zoals vermeld op de Website en alsmede in bevestigingse-mails zijn indicatief. 
5.2 Bikefactory zal zich tot een uiterste inspannen deze indicatief afgegeven 
leveringstermijnen te behalen. 
5.3 Indien en voorzover Bikefactory niet binnen 14 (viertien) dagen de bestelde Zaken 
aan Klant kan leveren heeft de Klant het recht, nadat Bikefactoryheeft laten weten de 
Overeenkomst niet binnen de hiervoor gestelde termijn te kunnen uitvoeren, om de 
Overeenkomst te annuleren. Artikel 3.3 is dan van overeenkomstige toepassing. 
Artikel 6 Herroepingsrecht 
6.1 De Klant heeft het recht de geleverde Zaken binnen zeven (7) werkdagen na 
ontvangst, zonder opgaaf van redenen terug te sturen naar Bikefactory mits: 
a. de Zaken in de originele verpakking zitten en niet gebruikt zijn. 
b. de Zaken op kosten van de Klant teruggezonden worden, niet afdoende gefrankeerde 
pakketten worden niet in ontvangst genomen door Bikefactory 
c. de Klant zelf verantwoordelijk is voor de wijze van versturing en voor het risico van 
het pakket -en deze verantwoordelijkheid en dit risico hierbij door Klant worden 
aanvaard- totdat Bikefactory het in ontvangst heeft genomen. 
 
6.2 De herroeping geldt als ontbindende voorwaarde waarbij de Klant recht heeft op 
teruggave van hetgeen reeds betaald is. Artikel 3.3 is bij herroeping van 
overeenkomstige toepassing. 
 
Artikel 7 Reclameren 
7.1 Indien en voorzover naar mening van de Klant de eigenschappen van de Zaken niet 
voldoen aan de Overeenkomst treedt de Klant in overleg met Bikefactory alwaarna 
Klant is gerechtigd de Zaken terug te sturen naar Bikefactory mits: 
a. Klant na ontvangst het geleverde onmiddellijk heeft geïnspecteerd en eventuele 
gebreken aan Bikefactory binnen bekwame tijd schriftelijk of e-mailheeft laten blijken; 
c. de Zaken op kosten van de Klant teruggezonden worden, niet afdoende gefrankeerde 
pakketten worden niet in ontvangst genomen door Bikefactory. 
d. de Klant zelf verantwoordelijk voor de wijze van versturing en voor het risico van het 
pakket -en deze verantwoordelijkheid en dit risico hierbij door Klant worden aanvaard- 
totdat Bikefactory het in ontvangst heeft genomen. 
7.2 Indien na onderzoek van Bikefactory blijkt dat de eigenschappen van de Zaken 
wel voldoen aan de Overeenkomst zal Bikefactory met Klant in overleg treden. 
7.3 Indien na onderzoek van Bikefactory inderdaad blijkt dat de eigenschappen van de 
Zaken niet voldoen aan de Overeenkomst heeft de Klant recht op een vervangende 
Zaak, mits nog leverbaar. Mocht de vervangende Zaak niet leverbaar zijn heeft de Klant recht op: 
a. het uitzoeken van een vervangende Zaak ter waarde van Zaak welke niet bleek te 
beantwoorden, indien de uitgekozen Zaak duurder is dan de Zaak welke niet bleek te 
beantwoorden legt de Klant het verschil in prijs bij, indien de uitgekozen Zaak 
goedkoper is dan de Zaak welke niet bleek te beantwoorden krijgt de Klant het verschil 
in prijs terug, waarbij de laatste zin van artikel 3.3 van overeenkomstige toepassing is; 
b. restitutie van waarde van de Zaak hetgeen geldt als (gedeeltelijke) ontbinding van de 
Overeenkomst waarbij de laatste zin van artikel 3.3 van overeenkomstige toepassing is. 
 
7.4 Waar in het voorgaande lid wordt gesproken over de waarde van de Zaak, wordt 
bedoeld de in de Overeenkomst overeengekomen prijs. 
 
7.5 Gedurende de periode als bedoeld in artikel 6.1 kan de Klant ook gebruik maken 
van het recht in dat artikel verleend. Echter, bij een ingevuld reclamatieformulier wordt 
de procedure als in dit artikel verondersteld. 
Artikel 8 Toepasselijk recht, klachten en geschillen 
8.1 Op de Overeenkomst en nadere, daaruit voortvloeiende overeenkomsten is 
Nederlands recht van toepassing. 
8.2 Indien en voorzover er sprake is van een klacht neemt Klant contact op met Bikefactory welk contact telefonisch, schriftelijk en electronisch kan. De contactgegevens 
welke daarvoor kunnen worden gebruikt staan bovenaan onderhavige Algemene 
Voorwaarden vermeldt. Bikefactory zal uiterlijk binnen 14 (viertien) dagen reageren op 
een klacht als hiervoor bedoeld. 
Klant kan het geschil -indien en voorzover Partijen er gezamenlijk niet uitkomen - 
voorleggen aan een daartoe bevoegde rechter, daaronder mede begrepen de 
Voorzieningenrechter van deze arrondissementsrechtbank, recht doende in kort geding. 
Artikel 9 Garantie 
9.1 Bikefactory neemt ten aanzien van het geleverde de fabrieksgarantie over van de 
Fabrikant of importeur van het betreffende product. Garanties worden alleen uitgevoerd 
afspraak bij onze locatie Maarssenbroeksedijk 7 in Utrecht. Hierbij is het mogelijk dat uw 
het product achter moet laten. 
9.2 De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg 
zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik voor andere dan normale 
doeleinden, van buiten komende oorzaken of normale slijtage. 
9.2 Door reparatie en/of vervangen gaat de garantietermijn niet opnieuw in. Tenzij u 
uitdrukkelijk anders is aangegeven. 
9.3 Voor overige garantiebepalingen wordt verwezen naar de regelingen en vorderingen 
die de wet aan Bikefactory stelt.
9.4 Garantie geld op het frame en op de voorvork. Indien er overige problemen verholpen moeten worden, betaald u alleen voor de onderdelen.
 
 
Artikel 10 Overige bepalingen 
Bikefactory is te allen tijde bevoegd onderhavige Algemene Voorwaarden aan te 
passen. Lopende Overeenkomsten zullen na wijziging van de Algemene Voorwaarden 
onder de oude overeengekomen voorwaarden worden nagekomen